Повідомлення про збори 15.08.2018р.

Приватне акціонерне товариство «Мамалигівський гіпсовий завод» (код ЄДРПОУ 05383276, місцезнаходження товариства Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15.08.2018р. о 12.00 год. за адресою: Україна, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, 2 поверх, приміщення залу засідань (без номера). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, 09.08.2018р.на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 11.30 год. до 11.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Перелікпитань, щовиносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту загальнихзборів акціонерів.

4. Затвердження передавального акту ПрАТ «МГЗ» станом на 15.08.2018р.

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, зал засідань у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова комісії з припинення Кроншевський І.М. Телефони для довідок: (03733) 50941.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та іншу інформацію згідно вимог чинного законодавства http://www.mgz.cv.ua.

Загальна кількість акцій, згідно з переліком акціонерів, наданим ПАТ «НДУ» станом на 26.06.2018р.,   становить 284399654 шт., кількість голосуючих акцій 284030360 шт.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування

$11.    Затвердити лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: Царуш В.Г. - голова лічильної комісії, Дудка Л.О.- член лічильної комісії. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до оформлення і підписання всіх протоколів лічильної комісії. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана передати оформлені і підписані протоколи про підсумки голосування з усіх питань порядку денного голові зборів, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

$12.    Обрати Головою зборів Кроншевського І.М., Секретарем зборів Бату Тойгун .

$13.    Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: основні доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 3 хвилин. Після голосування з питання порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування та оформлення протоколу лічильної комісії. Голосування проводити бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

$14.    Затвердити передавальний акт ПрАТ «МГЗ» станом на 15.08.2018р.

Повідомлення опубліковане у бюлетені "Відомості НКЦПФР" №129 від 10.07.2018р.