Особлива інформація №2 від 17.05.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комiсiї з припинення

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

17.05.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

60364, Чернiвецька , Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул.Головна, б. 53

4. Код за ЄДРПОУ

05383276

5. Міжміський код та телефон, факс

03733 50275 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

96 Вiдомостi НКЦПФР

22.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

22.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.05.2018

припинено повноваження

Голова Правлiння

Кроншевський Iгор Миколайович

д/н д/н
д/н

3.84

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Посадова особа перебувала на посадi з 19.07.2016р.

17.05.2018

припинено повноваження

Перший заступник голови правлiння, член правлiння

Бату Тойгун

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Посадова особа перебувала на посадi з 19.07.2016р.

17.05.2018

припинено повноваження

Член Правлiння

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Посадова особа перебувала на посадi з 19.07.2016р.

17.05.2018

припинено повноваження

Член Правлiння

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Посадова особа перебувала на посадi з 19.07.2016р.

17.05.2018

припинено повноваження

Член Правлiння

Царуш Калiн Антонович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Посадова особа перебувала на посадi з 19.07.2016р.

17.05.2018

обрано

Голова комiсiї з припинення

Кроншевський Iгор Миколайович

д/н д/н
д/н

3.84

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Попереднi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Голови правлiння ПрАТ "МГЗ". Посадову особу призначено до завершення процедури припинення.

17.05.2018

обрано

Член комiсiї з припинення

Бату Тойгун

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення акцiонерного товариства шляхом перетворення та призначення комiсiї з припинення вiд 17.05.2018р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Попереднi 5 рокiв посадова особа перебувала на посадi Члена правлiння, Заступника Голови правлiння ПрАТ "МГЗ". Посадову особу призначено до завершення процедури припинення.