Особлива інформація №1 від 17.05.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комiсiї з припинення

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

17.05.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

60364, Чернiвецька , Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул.Головна, б 53

4. Код за ЄДРПОУ

05383276

5. Міжміський код та телефон, факс

03733 50275 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.05.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

96 Вiдомостi НКЦПФР

22.05.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

22.05.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

17.05.2018

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв

Перетворення

Зміст інформації:

Рiшення про припиненення Приватного акцiонерного товариства «Мамалигiвський гiпсовий завод» (далi по тексту ПрАТ «МГЗ» або Товариство) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мамалигiвський гiпсовий завод» (далi по тексту ТОВ "МГЗ" ) прийняте позачерговими загальними зборами акцiонерiв товаритсва вiд 17.05.2018р. Метою (причиною) даного перетворення є мiнiмiзацiя витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як акцiонерне товариство. Результати голосування по питанню припинення шляхом перетворення: "за" - 284 030 360 голосiв, що становить 100 % вiд вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; "проти"- 0 голосiв. При перетвореннi ПрАТ «МГЗ» все його майно, права та обов’язки переходять до його правонаступника - ТОВ «МГЗ». Розмiр статутного капiталу товариства, що створюється шляхом перетворення акцiонерного товариства, на дату його створення буде дорiвнювати розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства, що перетворюється. Мiсцезнходження товариства – правонаступника: Україна, Чернiвецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53. Обмiн акцiй ПрАТ «МГЗ» на частки товариства-правонаступника ТОВ «МГЗ» вiдбуватиметься шляхом конвертацiї акцiй ПрАТ «МГЗ» у частки ТОВ «МГЗ» з подальшим розподiлом мiж учасниками товариства-правонаступника. Конвертацiя акцiй на частки у товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю буде здiйснюватись у спiввiдношеннi 1:1, тобто з коефiцiєнтом конвертацiї 1. При цьому розмiр частки кожного акцiонера у грошовому виразi в статутному капiталi товариства-правонаступника ТОВ «МГЗ» буде дорiвнювати розмiру його частки у статутному капiталi ПрАТ «МГЗ». Кiлькiсть часток учасника ТОВ «МГЗ» дорiвнюватиме кiлькостi акцiй, яка належала акцiонеровi у статутному капiталi ПрАТ «МГЗ». Загальними зборами акцiонерiв 17.05.2018р. було обрано комiсiю з припинення ПрАТ «МГЗ» у складi 2-х осiб, а саме: Голова комiсiї з припинення: Кроншевський I.М., Член комiсiї з припинення Бату Тойгун . Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить 2 мiсяцi з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення юридичної особи.