Повідомлення про збори 17.05.2018р. (розміщено 30.04.2018р.)

Приватне акціонерне товариство «Мамалигівський гіпсовий завод» (код ЄДРПОУ 05383276, місцезнаходження товариства Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 17.05.2018р. о 12.00 год. за адресою: Україна, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, 2 поверх, приміщення залу засідань (без номера). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, 11.05.2018р.на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 11.30 год. до 11.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Перелікпитань, щовиносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту загальнихзборів акціонерів.

4. Про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

5. Затвердження плану перетворення.

6. Встановлення порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення.

7. Обрання голови та членів комісії з припинення акціонерного товариства, визначення їх повноважень.

8. Встановлення порядку та умов обміну акцій товариства, що перетворюється, на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.

9. Затвердження порядку реалізації права вимоги обов’язкового викупу голосуючих акцій у акціонерів товариства.

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, зал засідань у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Кроншевський І.М. Телефони для довідок: (03733) 50941.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та іншу інформацію згідно вимог чинного законодавства http://www.mgz.cv.ua.

Права вносити пропозиції до порядку денного у акціонерів немає, оскільки порядок денний вже затверджений Наглядовою радою. (згідно ст. 47 п.5 ЗУ "Про акціонерні товариства").

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування

$11.      Затвердити лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: Царуш В.Г. - голова лічильної комісії, Дудка Л.О.- член лічильної комісії. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до оформлення і підписання всіх протоколів лічильної комісії. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана передати оформлені і підписані протоколи про підсумки голосування з усіх питань порядку денного голові зборів, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

$12.      Обрати Головою зборів Кроншевського І.М., Секретарем зборів Бату Тойгун .

$13.      Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: основні доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 3 хвилин. Після голосування з питання порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування та оформлення протоколу лічильної комісії. Голосування проводити бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

$14.      Затвердити рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Мамалигівський гіпсовий завод» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю ««Мамалигівський гіпсовий завод» на запропонованих умовах.

$15.      Затвердити запропонований учасникам зборів план перетворення.

$16.      Затвердити запропонований порядок та умови здійснення припинення шляхом перетворення.

$17.      Затвердити комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Мамалигівський гіпсовий завод» у складі 2-х осіб, а саме: Голова комісії з припинення: Кроншевський Ігор Миколайович, Член комісії з припинення:Бату Тойгун. Передати комісії з припинення усі повноваження виконавчого органу товариства. Доручити комісії з припинення здійснити усі необхідні дії по реалізації плану перетворення товариства.

$18.      Затвердити запропонований порядок та умови обміну акцій товариства, що перетворюється, на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.

9.1. Затвердити запропонований порядок реалізації права вимоги обов’язкового викупу голосуючих акцій у акціонерів товариства.

9.2. В зв’язку з тим, що ніхто з учасників зборів не проголосував «проти» з питання порядку денного «Про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю»,   викуп акцій не проводити.

Загальна кількість акцій, згідно з переліком акціонерів, наданим ПАТ «НДУ» станом на 20.04.2018р.,   становить 284399654 шт., кількість голосуючих акцій 284030360 шт.