Річний звіт за 2017р. (розміщено 27.04.2018р.)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05383276

4. Місцезнаходження

Чернівецька , Новоселицький, 60364, с. Мамалига, Головна, 53

5. Міжміський код, телефон та факс

03733 50275 03733 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональноїї комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 77

 

23.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб” емiтент не приймав участi у створенi iнших юридичних осiб.
"Iнформацiя про корпоративного секретаря" за звiтний перiод корпоративний секретар Товариством не обирався.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище .
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" оскiльки засновником товариства був ФДМУ, який у звiтному перiодi акцiями твариства не володiв.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний та за попереднiй перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - емiтент не випускав борговi цiннi папери.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - у емiтента випусив облiгацiй не реєструвалися.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - у емiтента iншi цiннi папери не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - у емiтента похiднi цiннi папери не реєструвались.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСБО" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АБ № 25876

3. Дата проведення державної реєстрації

10.10.1995

4. Територія (область)

Чернівецька

5. Статутний капітал (грн)

10010300.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

108

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.64 Виробництво сухих будiвельних сумiшей

08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, правлiння, наглядова рада.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26001177565

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

372

20.10.1995

Державний комiтет по геологiї i використанню ресурсiв

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiїї - необмежений

 

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

3484

29.10.2004

Державний комiтет природних ресурсiв

29.10.2021

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї товариство планує її продовжити

 

Надання послуг: внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; мiжнароднi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами.

562888

05.10.2010

Мiнiстерство транспорту та зв'язку

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiїї - необмежений

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроншевський Iгор Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

IФ "Кiнто" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Новоселицький центр зайнятостi, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царуш Калiн Антонович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

с/спец

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник виробництва ПрАТ «МГЗ»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Перший заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бату Тойгун

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор Somegroup/Україна

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ МГЗ, нач.комерцiйного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балдудак Мехмет Нафi

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1940

5) освіта**

с/спец

6) стаж роботи (років)**

57

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор, голова радиАТ, президент компанiї АТ "Мадiнсан Иаденджiлiк Сан. Ве Тiджарет А.Ш." (Туреччина)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради вiд 24.04.2017р. Посадова особа є акцiонером товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кая Хайдар

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1939

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

57

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правлiння компанiї "АБС Алчи ве Блоу Санаї А.Ш." (Туреччина)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р. Посадова особа є акцiонером товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балдудак Хасан

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiнансовий радник ABS Аlchi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р. Посадова особа є представником юридичної особи- акцiонера ТОВ "АБС-гiпс".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онур Метiн

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний координатор АТ"АБС Алчи ве Блоу Санаї А.Ш." (Туреччина)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає.Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р. Посадова особа є акцiонером товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Едiбе Невра Хатiпоглу

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння АТ "АБС Алчи ве Блок Санаї А.Ш."

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає.Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2017р. Посадова особа є акцiонером товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Кроншевський Iгор Миколайович

д/н

10903622

3.83

10903622

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Царуш Калiн Антонович

д/н

0

0

0

0

0

0

Перший заступник голови правлiння

Бату Тойгун

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Балдудак Мехмет Нафi

д/н

1

0.0000005

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Кая Хайдар

д/н

1

0.0000005

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Балдудак Хасан

д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Онур Метiн

д/н

1

0.0000005

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Едiбе Невра Хатiпоглу

д/н

1

0.0000005

1

0

0

0

Усього

10903626

3.830002

10903626

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТОВ "АБС Гiпс"

33603617

01001 м. Київ Хрещатик 12а

273109237

96.03

273109237

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

273109237

96.03

273109237

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2017

Кворум зборів**

99.99

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї загальних зборiв та встановлення термiну повноважень лiчильної комiсiї.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Звiт правлiння товариства про результати дiяльностi товариства у 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016 р. та порядок розподiлу прибуткiв за 2016р.
8. Припинення повноважень Голови та Членiв Наглядової ради товариства.
9. Обрання Наглядової ради товариства.
10. Припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
Прийнятi рiшення з питань порядку денного:
1. Затвердити лiчильну комiсiю загальних зборiв у наступному складi: Солоненко Н.В.- голова лiчильної комiсiї, Кроншевська А.Л.- член лiчильної комiсiї.
2. Обрати Головою зборiв Кроншевського I.М., Секретарем зборiв Бату Тойгун.
3. Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв:
- основнi доповiдi – до 15 хвилин;
- виступи – до 5 хвилин;
- вiдповiдi на запитання до 3 хвилин.
Пiсля голосування з питань порядку денного перерва для пiдрахунку результатiв голосування.
Голосування проводиться бюлетенями, за принципом одна голосуюча акцiя – один голос.
4. Звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2016 р. затвердити.
5. Звiт Наглядової ради за 2016 р. затвердити.
6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р. затвердити.
7. Рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2016 р. затвердити. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувати та не виплачувати в зв’язку з отриманими збитками.
8. Припинити повноваження Голови та Членiв Наглядової ради товариства.
9. Обрати Наглядову раду товариства у складi : Балдудак Мехмет Нафi, Балдудак Хасан, Кая Хайдар, Онур Метiн, Едiбе Невра Хатiпоглу.
10. Припинити повноваження Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ „ОРВI - АУДИТ”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34623723

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3917

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.11.2011

Міжміський код та телефон

(0342) 75-05-01

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київ Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку-депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю.

Опис

До 12 жовтня 2013 р. ПАТ «НДУ» здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв серiї АВ №581322, виданої 25.05.2011 р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку строком на десять рокiв. 12 жовтня 2013 р. вступив в силу Закон України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон). Згiдно ч.2 ст. 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi представленi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 р. № 2092)


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.09.2016

94/1/2016

НКЦПФР

UA4000165328

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

284399654

14219982.7

100

Опис

Цiннi папери товариства процедуру лiстингу не проходили. У 2016р. статутний капiтал товариства збiльшився на 4209682,2 грн. за рахунок додаткової емiсiї акцiй. Свiдоцтво видане 12.01.2017р.

 


XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" засноване вiдповiдно до рiшення учасникiв про здiйснення реорганiзацiї ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" шляхом перетворення його у Приватне акцiонерне товариство "Мамалигiвський гiпсовий завод" та є правонаступником усiх прав та обовязкiв ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" Нова редакцiя статуту затвердженя загальними зборами акцiонерiв та зареєстрована державним реєстратором 25.10.2010р. ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" засновано згiдно рiшення регiонального вiддiлення фонду державного майна України в Чернiвецькiй областi вiд 30.08.1994 р. № 318 шляхом перетворення державного пiдприємства "Мамалигiвський гiпсовий завод" у вiдкрите акцiонерне товариство i та зареєстровано Новоселицькою районною адмiнiстрацiєю 10.10.1995 року.

 

Органiзацiйна страктура товариства складається з основних та допомiжних цехiв. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв намає.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 108
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0
Фонд оплати працi: 5314 тис. грн.Вiдмiчається збiльшення ФОП у порiвняннi з минулим звiтним перiодом.

 

Товариство належить до корпорацiї "Укрбудматерiали" (м.Київ, вул. Артема, 73).

 

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими юридичними особами.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї не поступали.

 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно положень стандартiв бухоблiку.
Амортизацiя на основнi засоби розраховується щомiсячно згiдно коефiцiєнтiв по кожнiй групi основних засобiв. Оцiнка вартостi запасiв проводиться щомiсячно пiсля проведення бухгалтерських звiтiв по статтях.

 

Основним видом продукцiї, яку виробляє товариство є перероблене гiпсове камiння. Робота пiдприємства специфiчна i залежить вiд сезонних змiн.

 

за 2013р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 111,049 тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму812,6 тис. грн. Списано основних засобiв на суму близько 9,9 тис. грн.
У 2014р. вiдчуженобарова установка на 4.4 тис.грн., надiйшло основних засобiв на загальну суму 1492 тис.грн.
за 2015р. вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 1945,6 т.грн. тис. грн. Списано основних засобiв на суму близько 100,209 тис. грн.
за 2016р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 67 тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 1435 тис.грн. Переоцiнено (дооцiнка) по певiснiй вартостi основних засобiв на 84849,3 грн.
за 2017 р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 56.3тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 2317.9 - тис.грн. Списання основних засобiв у 2017р не було.

 

Такi угоди, якi не виконанi станом на 31.12.2017р., не укладались.

 

Основнi засоби знаходяться за адресою товариства.

 

Фiнансово економiчний стан пiдприємства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, недосконалого податкового законодавства, зниженням курсу гривнi.

 

У звiтному роцi сплачено штрафних санкцiй на суму 13,4 тис.грн.

 

Товариство знаходиться на госпрозрахунку.

 

Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному роцi не було.

 

Планується покращення фiнансового стану шляхом виробництва конкурентоспроможної продукцiї та її продаж на зовнiшнiх ринках.

 

Дослiдження не проводяться.

 

Судовi справи вiдсутнi.

 

Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi не проводився.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

85623

86212

0

0

85623

86212

будівлі та споруди

12570

12434

0

0

12570

12434

машини та обладнання

70856

71098

0

0

70856

71098

транспортні засоби

978

1441

0

0

978

1441

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1219

1239

0

0

1219

1239

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

85623

86212

0

0

85623

86212

Опис

за 2017 р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 56.3тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 2317.9 - тис.грн.. Коефiцiєнт зносу становить 0,42. Первiсна вартiсть на звiтну дату - 149244 тис.грн., знос - 63032 тис. грн. Заборони та обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

31760

34673

Статутний капітал (тис. грн.)

14220

10010

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

14220

10010

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 17 540 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 17 540 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 20 453 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 20 453 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

300

X

X

у тому числі:

 

овердрафт

08.02.2017

300

17.4

02.02.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

473

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

17805

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

54534

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

73112

X

X

Опис:

д/н


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.04.2017

23.04.2017

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ „ОРВI - АУДИТ”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

34623723

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3917 21.12.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

252/4 - - 05.07.2012 д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

349/4
28.09.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

№А-18/5
01.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.02.2018
15.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

15.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16000

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД»
станом на 31.12.2017 року
Загальним зборам акцiонерiв та правлiнню ПрАТ «МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Мамалигiвський гiпсовий завод» (надалi - Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
На нашу думку за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк що закiнчився 31 грудня 2017 року, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Основа для думки iз застереженням
Витрати майбутнiх перiодiв в Балансi Товариства (ряд.1170) на 31.12.2017р. складають 6 654 тис. грн. Витрати на суму 6 654 тис. грн. є поточними витратами на утримання кар’єру, щодо яких Товариство не має змоги пов’язати їх з доходом певного перiоду. Вiдповiдно до п. 7 П(С)БО 16, витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Витрати на утримання кар’єру в сумi 6 654 тис. грн., в зв’язку з неможливiстю прямо пов’язати їх з доходом певного перiоду слiд було списати на iншi операцiйнi витрати в перiодi їх виникнення. Якби управлiнський персонал провiв таке списання, то на цю ж суму збiльшиться розмiр чистого збитку за 2017 рiк в Звiтi про фiнансовi результати та зменшиться розмiр нерозподiленого прибутку i власного капiталу в Балансi на 31.12.2017р.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до НПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Аудитор В.К. Орлова
(сертифiкат А 000023
продовжений рiшенням АПУ
вiд 27.10.2017 №351/2)
Адреса аудитора - 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1
Дата звiту аудитора - 15 березня 2018 р.

-

-

-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

3

2

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

У 2017р. позачерговi збори не проводились.

Інше (зазначити)

У 2017р. позачерговi збори не проводились.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

Положення про корпоративного секретаря

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

Територія

 

за КОАТУУ

7323084301

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

23.52

Середня кількість працівників

108

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

Чернiвецька , Новоселицький, с. Мамалига, Головна, 53

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

33

277

0

первісна вартість

1001

61

320

0

накопичена амортизація

1002

28

43

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

336

324

0

Основні засоби:

1010

85623

86212

0

первісна вартість

1011

146890

149244

0

знос

1012

61267

63032

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

85992

86813

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7854

7394

0

Виробничі запаси

1101

4013

3336

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

3841

4058

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1617

1502

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


232


1045


0

з бюджетом

1135

397

82

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

20

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

832

499

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

832

499

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5775

6654

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

394

863

0

Усього за розділом II

1195

17101

18059

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

103093

104872

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

14220

14220

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

47672

47672

0

Додатковий капітал

1410

7577

7577

0

Емісійний дохід

1411

7577

7577

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2500

2500

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-37296

-40209

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

34673

31760

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

300

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

49687

51263

0

за розрахунками з бюджетом

1620

63

473

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

92

97

0

за розрахунками з оплати праці

1630

344

350

0

за одержаними авансами

1635

178

2758

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

18056

17871

0

Усього за розділом IІІ

1695

68420

73112

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

103093

104872

0

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

23859

23730

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 18409 )

( 18287 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


5450


5443

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2261

4816

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2974 )

( 2532 )

Витрати на збут

2150

( 3930 )

( 4050 )

Інші операційні витрати

2180

( 3613 )

( 11238 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 2806 )

( 7561 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 107 )

( 29 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 2913 )

( 7590 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 2913 )

( 7590 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

47672

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

47672

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

47672

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2913

40082

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

14895

14527

Витрати на оплату праці

2505

5314

4657

Відрахування на соціальні заходи

2510

1474

1192

Амортизація

2515

1780

1811

Інші операційні витрати

2520

3507

3898

Разом

2550

26970

26085

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

284399654

202966457

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

284399654

202966457

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.01024

-0.03740

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.01024

-0.03740

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


27109


28470

Повернення податків і зборів

3005

0

20

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

50

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2758

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

178

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

14

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

107

59

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1446

5724

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 20437 )


( 27215 )

Праці

3105

( 5325 )

( 4504 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1417 )

( 1243 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1769 )

( 1816 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1106 )

( 946 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 663 )

( 870 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1447 )

( 5534 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2075

-5847

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

14

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 2601 )

( 1431 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2601

-1417

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

7577

Отримання позик

3305

1050

1172

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

750

1172

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 107 )

( 29 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

193

7548

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-333

284

Залишок коштів на початок року

3405

832

548

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

499

832

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

14220

47672

7577

2500

-37296

0

0

34673

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

14220

47672

7577

2500

-37296

0

0

34673

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-2913

0

0

-2913

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

 

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-2913

0

0

-2913

Залишок на кінець року

4300

14220

47672

7577

2500

-40209

0

0

31760

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.