Особлива інформація 21.04.2017р. (розміщено 26.04.2017р)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

60364, Чернiвецька , Новоселицький р-н, с. Мамалига

4. Код за ЄДРПОУ

05383276

5. Міжміський код та телефон, факс

03733 50275 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Вiдомостi НКЦПФР

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

26.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

21.04.2017

ТОВ "АБС Гiпс"

33603617

95.42

96.03

Зміст інформації:

Згiдно отриманого 21.04.2017р. перелiку акцiонерiв товариства вiдбулась змiна розмiру пакетiв власникiв, яким належить 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства. Пакет акцiй ТОВ "АБС Гiпс" (код ЄДРПОУ 33603617, мiсцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 12а) збiльшився з 191040600 голосуючих акцiй ПрАТ «МГЗ» (95.42% вiд статутного капiталу та 95.61% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) i становить пiсля збiльшення 273109237 голосуючих акцiй ПрАТ «МГЗ»(96.03% вiд статутного капiталу та 96.16 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).