Оголошення про збори (розміщено 20.03.2017р)

Приватне акціонерне товариство «Мамалигівський гіпсовий завод» (код ЄДРПОУ 05383276, місцезнаходження товариства Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53) повідомляє, що  загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24.04.2017р. о 12.00 год.  за адресою: Україна, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, 2 поверх, приміщення залу засідань (без номера). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 18.04.2017р.на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 11.00 год. до 11.50 год. у день та  за місцем проведення зборів.

Перелікпитань, щовиносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту загальних зборів. 4. Звіт правління товариства про результати  діяльності товариства  у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт та висновки ревізійної комісії  товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.  7. Затвердження річної фінансової звітності   товариства за 2016 р. та порядок розподілу прибутків за 2016 р. 8.  Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради товариства. 9. Обрання Наглядової ради товариства.10.  Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії товариства.

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, зал засідань у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Кроншевський І.М.  Телефони для довідок: (03733) 50941.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://www.mgz.cv.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства   (тис.грн)

   Найменування показника

2015р.

2016р.

Усього активів

56013

103093

Основні засоби

38256

85623

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

10078

7854

Сумарна дебіторська заборгованість

3507

2246

Грошові кошти та їх еквіваленти

548

832

Нерозподілений прибуток

-29706

-29719

Власний капітал

-17196

34673

Статутний капітал

10010

14220

Довгострокові зобов'язання

0

 

Поточні зобов'язання

73209

68420

Чистий прибуток (збиток)

-13562

-13

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200206010

284399654

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

112

113

Проекти рішень по питанням, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Затвердити лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: Солоненко Н.В.- голова лічильної комісії, Кроншевська А.Л.- член лічильної комісії.

2. Обрати Головою зборів Кроншевського І.М., Секретарем зборів Бату Тойгун.

3.Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

$1-             основні доповіді – до 15 хвилин;

$1-             виступи – до 5 хвилин;

$1-             відповіді на запитання до 3 хвилин.

Після голосування з питань порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос

4. Звіт правління про  результати  діяльності товариства  за 2016 р. затвердити.

$15.         Звіт Наглядової ради за 2016 р. затвердити.

$16.         Звіт та висновки ревізійної комісії  товариства за 2016 р. затвердити.

$17.         Річну фінансову звітність   товариства за 2016 р.  затвердити.   Дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати. Прибуток отриманий товариством за звітний період направити на розвиток виробництво та покращення умов виробництва.

$18.          Припинити  повноваження Голови та Членів Наглядової ради товариства.

$19.          Обрати Наглядову раду товариства. (згідно кандидатур бюлетеня кумулятивного голосування).

$110.      Припинити  повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії товариства.