Річний звіт за 2016р

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05383276

4. Місцезнаходження

Чернівецька , Новоселицький, 60364, с. Мамалига, Головна, 53

5. Міжміський код, телефон та факс

03733 50275 03733 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 77

 

24.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

26.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб” емiтент не приймав участi у створенi iнших юридичних осiб.
"Iнформацiя про корпоративного секретаря" за звiтний перiод корпоративний секретар Товариством не обирався.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище .
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" оскiльки засновником товариства був ФДМУ, який у звiтному перiодi акцiями твариства не володiв.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний та за попереднiй перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - емiтент не випускав борговi цiннi папери.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - у емiтента випусив облiгацiй не реєструвалися.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - у емiтента iншi цiннi папери не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - у емiтента похiднi цiннi папери не реєструвались.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСБО" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" у товариства за звiтнiй перiод дана iнформацiя вiдсутня оскiльки дане рiшення не приймалось.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АБ № 25876

3. Дата проведення державної реєстрації

10.10.1995

4. Територія (область)

Чернівецька

5. Статутний капітал (грн)

10010300.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

113

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.64 Виробництво сухих будiвельних сумiшей

08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, правлiння, наглядова рада.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26001177565

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

372

20.10.1995

Державний комiтет по геологiї i використанню ресурсiв

Необмежена

Опис

д/н

 

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

3484

29.10.2004

Державний комiтет природних ресурсiв

29.10.2021

Опис

д/н

 

Надання послуг: внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; мiжнароднi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами.

562888

05.10.2010

Мiнiстерство транспорту та зв'язку

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiїї - необмежений

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроншевський Iгор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

IФ "Кiнто" директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Новоселицький центр зайнятостi, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Царуш Калiн Антонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

с/спец

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник виробництва ПрАТ «МГЗ»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бату Тойгун

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор Somegroup/Україна

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ МГЗ, нач.комерцiйного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була призначена на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 19.07.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балдудак Мехмет Нафi

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1940

5) освіта**

с/спец

6) стаж роботи (років)**

56

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор, голова радиАТ, президент компанiї АТ "Мадiнсан Иаденджiлiк Сан. Ве Тiджарет А.Ш." (Туреччина)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немаєЗдiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кая Хайдар

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1939

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

56

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правлiння компанiї "АБС Алчи ве Блоу Санаї А.Ш." (Туреччина)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балдудак Хасан

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiнансовий радник ABS Аlchi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онур Метiн

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний координатор АТ"АБС Алчи ве Блоу Санаї А.Ш." (Туреччина)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає.Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Едiбе Невра Хатiпоглу

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння АТ "АБС Алчи ве Блок Санаї А.Ш."

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає.Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Озйонюм Тайфун

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний директор "АБС Алче ве Блок Сенаї А.Ш."

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немаєГолова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроншевська Алла Леонiдiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член спостережної ради ПрАТ "МГЗ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Непогашених судимостей немає. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Посадова особа була обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "АВС Гiпс"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 33603617 д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

0

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Призначено загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" вiд 28.04.2016р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Кроншевський Iгор Миколайович

д/н д/н д/н

10903622

3.83

10903622

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Царуш Калiн Антонович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Перший заступник голови правлiння

Бату Тойгун

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Балдудак Мехмет Нафi

д/н д/н д/н

1

0.0000004

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Кая Хайдар

д/н д/н д/н

1

0.0000004

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Балдудак Хасан

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Онур Метiн

д/н д/н д/н

1

0.0000004

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Едiбе Невра Хатiпоглу

д/н д/н д/н

1

0.0000004

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Озйонюм Тайфун

д/н д/н д/н

1

0.0000004

1

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Кроншевська Алла Леонiдiвна

д/н д/н д/н

369294

0.13

369294

0

0

0

Член Наглядової ради

ТОВ "АВС Гiпс"

д/н 33603617 д/н

273109237

96.03

273109237

     

Усього

284382158

99.99

284382158

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "АБС Гiпс"

33603617

01001 м. Київ Хрещатик 12а

273109237

96.03

96.16

273109237

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

273109237

96.03

96.16

273109237

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Звiт правлiння товариства про результати дiяльностi товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2015р.
7. Про порядок покриття збиткiв за 2015р.
8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства. Надання повноважень на пiдписання угод з членами наглядової ради.
9. Про вiдкликання на обрання Ревiзiйної комiсiї товариства.
10. Про збiльшення статутного капiталу ПрАТ «Мамалигiвський гiпсовий завод» за рахунок додаткових внескiв.
11. Про приватне розмiщення акцiй ПрАТ «Мамалигiвський гiпсовий завод».
12. Про визначення уповноваженого органу на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу ПрАТ «Мамалигiвський гiпсовий завод» за рахунок додаткових внескiв.
13. Про визначення уповноважених осiб на проведення дiй щодо збiльшення статутного капiталу ПрАТ «Мамалигiвський гiпсовий завод» за рахунок додаткових внескiв.
14. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Всi питання порядку денного розглянутi.
З питань порядку денного 1-9 рiшення прийнятi у вiдповiдностi до проектiв рiшень ("за" проголосувало 100% голосiв присутнiх на зборах)
З питань порядку денного 10-14 рiшення не прийнятi.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

20.07.2016

Кворум зборів**

99.99

Опис

Порядок денний :
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
5. Затвердження рiшення Наглядової ради вiд 01.07.16р.
6. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Мамалигiвський гiпсовий завод» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
7. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андерайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
9. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження щодо проведення дiй iз забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проведення дiй щодо забезпечення укладання договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проведення дiй щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.
Загальними зборами було прийняте рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Мамалигiвський гiпсовий завод» на 4 300 000 грн. шляхом приватного розмiщення 86 000 000 штук акцiй iснуючої номiнальної вартостi 0,05 грн. кожна акцiя за рахунок додаткових внескiв. Розглянутi всi питання порядку денного згiдно та прийнятii рiшення у вiдповiдностi з проектами рiшень. По всiм питанням порядку денного "за" проголосувало 100% голосiв , що зареєструвалось для участi у зборах.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

17.12.2016

Кворум зборів**

99.99

Опис

Порядок денний
1. Затвердження складу лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв.
4. Внесення змiн до Статуту товариства (в тому числi змiни пов’язанi зi збiльшенням розмiру статутного капiталу з урахуванням результатiв розмiщення акцiй) шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї .
Загальними зборами було прийняте рiшення затердження нової редакцiї статуту товариства. По всiм питанням порядку денного "за" проголосувало 100% голосiв , що зареєструвалось для участi у зборах.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ „ОРВI - АУДИТ”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34623723

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3917

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.11.2011

Міжміський код та телефон

(0342) 75-05-01

Факс

(0342) 75-05-01

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Київ Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку-депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю.

Опис

До 12 жовтня 2013 р. ПАТ «НДУ» здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв серiї АВ №581322, виданої 25.05.2011 р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку строком на десять рокiв. 12 жовтня 2013 р. вступив в силу Закон України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон). Згiдно ч.2 ст. 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi представленi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 р. № 2092)


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.09.2016

94/1/2016

НКЦПФР

UA4000165328

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

284399654

14219982.7

100

Опис

Цiннi папери товариства процедуру лiстингу не проходили. У звiтному перiодi статутний капiтал товариства збiльшився на 4209682,2 грн.
за рахунок додаткової емiсiї акцiй.

 


XI. Опис бізнесу

ПрАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" засноване вiдповiдно до рiшення учасникiв про здiйснення реорганiзацiї ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" шляхом перетворення його у Приватне акцiонерне товариство "Мамалигiвський гiпсовий завод" та є правонаступником усiх прав та обовязкiв ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" Нова редакцiя статуту затвердженя загальними зборами акцiонерiв та зареєстрована державним реєстратором 25.10.2010р. ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" засновано згiдно рiшення регiонального вiддiлення фонду державного майна України в Чернiвецькiй областi вiд 30.08.1994 р. № 318 шляхом перетворення державного пiдприємства "Мамалигiвський гiпсовий завод" у вiдкрите акцiонерне товариство i та зареєстровано Новоселицькою районною адмiнiстрацiєю 10.10.1995 року.

 

Органiзацiйна страктура товариства складається з основних та допомiжних цехiв. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв намає.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 112
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0
Фонд оплати працi: 4657 тис. грн.Вiдмiчається збiльшення ФОП у порiвняннi з минулим звiтним перiодом.

 

Товариство належить до корпорацiї "Укрбудматерiали" (м.Київ, вул. Артема, 73).

 

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими юридичними особами.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї не поступали.

 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно положень стандартiв бухоблiку.
Амортизацiя на основнi засоби розраховується щомiсячно згiдно коефiцiєнтiв по кожнiй групi основних засобiв. Оцiнка вартостi запасiв проводиться щомiсячно пiсля проведення бухгалтерських звiтiв по статтях.

 

Основним видом продукцiї, яку виробляє товариство є перероблене гiпсове камiння. Робота пiдприємства специфiчна i залежить вiд сезонних змiн.

 

За 2012р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 1 295 тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 878 тис. грн. Основнi засоби не продавались у 2012р. Списано осоновних засобiв на суму близько 63 тис. грн.
за 2013р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 111,049 тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму812,6 тис. грн. Списано осоновних засобiв на суму близько 9,9 тис. грн.
У 2014р. вiдчуженобарова установка на 4.4 тис.грн., надiйшло основних засобiв на загальну суму 1492 тис.грн.
за 2015р. вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 1945,6 т.грн. тис. грн. Списано осоновних засобiв на суму близько 100,209 тис. грн.
за 2016р. придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на суму близько 67 тис.грн. , вiдремонтовано та збiльшено вартiсть основних засобiв на суму 1435 тис.грн. Переоцiнено (дооцiнка) по певiснiй вартостi основних засобiв на 84849,3 грн.

 

Такi угоди, якi не виконанi станом на 31.12.2016р., не укладались.

 

Основнi засоби знаходяться за адресою товариства.

 

Фiнансово економiчний стан пiдприємства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, недосконалого податкового законодавства, зниженням курсу гривнi.

 

У звiтному роцi сплачено штрафних санкцiй на суму 265,7 тис.грн.

 

Товариство знаходиться на госпрозрахунку.

 

Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному роцi не було.

 

Планується покращення фiнансового стану шляхом виробництва конкурентоспроможної продукцiї та її продаж на зовнiшнiх ринках.

 

Дослiдження не проводяться.

 

Судовi справи вiдсутнi.

 

Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi не проводився.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

38256

85623

0

0

38256

85623

будівлі та споруди

6062

12570

0

0

6062

12570

машини та обладнання

29946

70856

0

0

29946

70856

транспортні засоби

1056

978

0

0

1056

978

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1192

1219

0

0

1192

1219

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

38256

85623

0

0

38256

85623

Опис

Збiльшення вартостi основних засобiв за залишковою вартiстю пояснюється тим, що пiдприємство здiйснювало придбання та ремонт основних засобiв у звiтному перiодi. Коефiцiєнт зносу становить 0,42.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

34673

-17196

Статутний капітал (тис. грн.)

14220

10010

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

14220

10010

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 20 453 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 20 453 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -27206 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -27206 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

63

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

18020

X

X

Інші зобов'язання

X

50337

X

X

Усього зобов'язань

X

68420

X

X

Опис:

д/н


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2016

04.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.07.2016

19.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.07.2016

21.07.2016

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ „ОРВI - АУДИТ”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

34623723

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого буд. 34., офiс 1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3917 03.11.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

252/4 - - 05.07.2012 д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД»
станом на 31 грудня 2016 року
Загальним зборам акцiонерiв та правлiнню ПрАТ «МГЗ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Мамалигiвський гiпсовий завод» (далi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Витрати майбутнiх перiодiв в Балансi Товариства (ряд.1170) на 31.12.2016р. складають 5 775 тис. грн. За оцiнками Товариства, з цiєї суми, витрати на суму 4 416 тис. грн. будуть включенi до собiвартостi виготовленої продукцiї в майбутнiх перiодах, а витрати на суму 1 359 тис. грн. є поточними витратами на утримання кар’єру, щодо яких Товариство не має змоги пов’язати їх з доходом певного перiоду.
Вiдповiдно до п. 7 П(С)БО 16, витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Витрати майбутнiх перiодiв, що будуть включенi до собiвартостi виготовленої продукцiї в майбутнiх перiодах на суму 4 416 тис. грн., вiдповiдно до п. 6 П(С)БО 9 вiдповiдають критерiям незавершеного виробництва, а тому повиннi бути перенесенi до складу запасiв та вiдображенi в рядках 1102 «Незавершене виробництво» та 1100 «Запаси».
Витрати на утримання кар’єру в сумi 1 359 тис. грн., в зв’язку з неможливiстю прямо пов’язати їх з доходом певного перiоду слiд було списати на iншi операцiйнi витрати в перiодi їх виникнення. Якби управлiнський персонал провiв таке списання, то на цю ж суму збiльшиться розмiр чистого збитку за 2016 рiк в Звiтi про фiнансовi результати та зменшиться розмiр нерозподiленого прибутку i власного капiталу в Балансi на 31.12.2016р.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова Товариства за рiк що закiнчився 31 грудня 2016 року, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Дата аудиторського висновку: 18 квiтня 2017 р.
Директор В.К. Орлова
сертифiкат серiя А № 000023, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012р. №261/2, чинний до 23 грудня 2017 року

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

3

2

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

X

 

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

Положення про корпоративного секретаря

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

Територія

 

за КОАТУУ

7323084301

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

23.52

Середня кількість працівників

113

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

Чернiвецька , Новоселицький, с. Мамалига, Головна, 53

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

16

33

0

первісна вартість

1001

40

61

0

накопичена амортизація

1002

24

28

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

343

336

0

Основні засоби:

1010

38256

85623

0

первісна вартість

1011

60569

146890

0

знос

1012

22313

61267

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

38615

85992

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

10078

7854

0

Виробничі запаси

1101

4099

4013

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

5979

3841

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2322

1617

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


257


232


0

з бюджетом

1135

923

397

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

548

832

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

548

832

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2840

5775

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

425

394

0

Усього за розділом II

1195

17398

17101

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

56013

103093

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10010

14220

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

47672

0

Додатковий капітал

1410

0

7577

0

Емісійний дохід

1411

0

7577

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2500

2500

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-29706

-37296

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-17196

34673

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

50350

49687

0

за розрахунками з бюджетом

1620

267

63

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

144

92

0

за розрахунками з оплати праці

1630

284

344

0

за одержаними авансами

1635

223

178

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

21941

18056

0

Усього за розділом IІІ

1695

73209

68420

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

56013

103093

0

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кашмарюк А.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

23730

30405

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 18287 )

( 25037 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


5443


5368

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4816

18955

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2532 )

( 2410 )

Витрати на збут

2150

( 4050 )

( 1568 )

Інші операційні витрати

2180

( 11238 )

( 33887 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 7561 )

( 13542 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 29 )

( 20 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -7590 )

( 13562 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -7590 )

( 13562 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

47672

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

47672

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

47672

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

40082

-13562

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

14527

20073

Витрати на оплату праці

2505

4657

3758

Відрахування на соціальні заходи

2510

1192

1436

Амортизація

2515

1811

979

Інші операційні витрати

2520

3898

5304

Разом

2550

26085

31550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

202966457

200206010

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

202966457

200206010

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.03740

-0.06774

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.03740

-0.06774

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


28470


38085

Повернення податків і зборів

3005

20

112

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

112

Цільового фінансування

3010

0

38

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

178

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

14

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

59

49

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5724

4837

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 27215 )


( 27621 )

Праці

3105

( 4504 )

( 3695 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1243 )

( 1533 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1816 )

( 2989 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 51 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 946 )

( 2030 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 870 )

( 908 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 5534 )

( 4724 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-5847

2559

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

7577

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

14

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 1431 )

( 2132 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1417

-2132

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

7577

0

Отримання позик

3305

1172

2225

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

1172

2475

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 29 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

7548

-250

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

284

177

Залишок коштів на початок року

3405

548

371

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

832

548

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

10010

0

0

2500

-29706

0

0

-17196

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

10010

0

0

2500

-29706

0

0

-17196

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-7590

0

0

-7590

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

 

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

47672

0

0

0

0

0

47672

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

4210

0

7577

0

0

0

0

11787

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

4210

47672

7577

0

-7590

0

0

51869

Залишок на кінець року

4300

14220

47672

7577

2500

-37296

0

0

34673

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I.М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.