особлива інформація від 20.07.2016р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

20.07.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

60364, Чернiвецька , Новоселицький р-н, с. Мамалига

4. Код за ЄДРПОУ

05383276

5. Міжміський код та телефон, факс

03733 50275 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.07.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

139 Вiдомостi НКЦПФР

25.07.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

25.07.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1

20.07.2016

Акція проста

86000000

4300000

42.96

Зміст інформації:

20.07.2016р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товарства «Мамалигiвський гiпсовий завод» (далi по тексту ПрАТ «МГЗ» або товариство) прийняте рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу товариства. Передбачається приватне розмiщення 86 000 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. на загальну суму 4 300 000 грн. На зазначену суму, вiдповiдно, збiльшується розмiр статутного капiталу товариства. Акцiї додаткового випуску розмiщуються за ринковою цiною, яка становить 0,14 грн. Ринкова вартiсть акцiй ПрАТ «МГЗ» визначена на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть (ТОВ «ОЦIНКА-IНФОРМ», код ЄДРПОУ 37505087, 58029, м. Чернiвцi, вул. Р. Шухевича, 9-А, кв. 40, сертифiкат ФДМУ №16021/14 вiд 17.02.2014р., директор Тiтенко Т.О.). Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку передбачено розмiщення, до розмiру статутного капiталу товариства на дату прийняття вище зазначеного рiшення становить 42,96%. Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi з правами за ранiше випущеними простими iменними акцiями, i вiдповiдають правам акцiонерiв – власникiв простих акцiй згiдно з чинним законодавством України та Статутом товариства. Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами. У разi вiдмови вiд використання переважного права iншими акцiонерами можливим є збiльшення частки ТОВ «АБС Гiпс», яке на 20.07.16р. володiє 191040600 шт. акцiй ПрАТ «МГЗ», що складає 95.42% статутного капiтаталу товариства. Метою розмiщення акцiй є поповнення обiгових коштiв емiтента. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй в повному обсязi будуть використанi товариством на закупку та оплату виробничого обладнання. Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв, що випускаються, не передбачена. Про детальнiшу iнформацiю щодо iнших iстотних умов розмiщення акцiонери будуть повiдомленi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.