особлива інформація від 19.07.2016р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.07.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

60364, Чернiвецька , Новоселицький р-н, с. Мамалига

4. Код за ЄДРПОУ

05383276

5. Міжміський код та телефон, факс

03733 50275 50941

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.07.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

137 Вiдомостi НКЦПФР

21.07.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

25.07.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.07.2016

припинено повноваження

Голова Правлiння

Кроншевський Iгор Миколайович

д/н д/н
д/н

4.3828

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має.

19.07.2016

припинено повноваження

Перший заступник голови правлiння

Бату Тойгун

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має.

19.07.2016

припинено повноваження

Член Правлiння

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має.

19.07.2016

припинено повноваження

Член Правлiння

Анатiй Iван Олександрович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має.

19.07.2016

припинено повноваження

Член Правлiння

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Посадова особа перебувала на посадi з 09.04.2013 р. Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має.

19.07.2016

обрано

Голова Правлiння

Кроншевський Iгор Миколайович

д/н д/н
д/н

4.3828

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р.Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Голова правлiння ПрАТ «МГЗ». Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Обрано на термiн 3 роки.

19.07.2016

обрано

Перший заступник голови правлiння

Бату Тойгун

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Член правлiння ПрАТ «МГЗ». Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Обрано на термiн 3 роки.

19.07.2016

обрано

Член Правлiння

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Член правлiння ПрАТ «МГЗ». Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Обрано на термiн 3 роки.

19.07.2016

обрано

Член Правлiння

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Член правлiння ПрАТ «МГЗ». Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Обрано на термiн 3 роки.

19.07.2016

обрано

Член Правлiння

Царуш Калiн Антонович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради товариства вiд 19.07.2016р. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Начальник виробництва ПрАТ «МГЗ». Посадова особа згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надала. Посадова особа судимостей не має. Обрано на термiн 3 роки.