повідомлення про збори 20.07.2016р.

Приватне акціонерне товариство «Мамалигівський гіпсовий завод» (код ЄДРПОУ 05383276, місцезнаходження товариства Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20.07.16 р. о 12.00 год.  За адресою: Україна, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, в приміщенні «офісу товариства» (без номера). Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 14.07.2016р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів проводиться 20.07.16р. з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

$11.        Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів.

$12.        Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

$13.        Затвердження регламенту загальних зборів.

$14.        Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

$15.        Затвердження рішення Наглядової ради від 01.07.16р.

$16.        Про збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Мамалигівський гіпсовий завод»  шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

$17.             Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

$18.             Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андерайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

$19.             Про визначення уповноважених  осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо проведення дій із забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проведення дій щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, зал засідань у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., а в день проведення загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Кроншевський І.М.  Телефони для довідок: (03733) 50941.

Для участі у зборах акціонери повинні пред’явити  паспорт. Представники акціонерів: паспорт та оформлену відповідно до вимог законодавства довіреність на представництво інтересів акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.mgz.cv.ua.

Проекти рішень по питанням, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Затвердити лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: Солоненко Н.В.- голова лічильної комісії, Кроншевська А.Л.- член лічильної комісії.

2.Обрати Головою зборів Кроншевського І.М. Секретарем зборів Бату Тойгун.

3.Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

$1-                                    основні доповіді – до 15 хвилин;

$1-                                    виступи – до 5 хвилин;

$1-                                    відповіді на запитання до 3 хвилин.

Після голосування з питань порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4. Затвердити запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

5. Затвердити рішення Наглядової ради від 01.07.16р.

$16.1.  Затвердити рішення про збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Мамалигівський гіпсовий завод» на 4 300 000 грн.

$16.2.  Збільшення статутного капіталу здійснити за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення 86 000 000 (вісімдесят шість мільйонів) штук акцій існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) кожна акція. Ціна продажу акцій дорівнює ринковій вартості та становить  0,14 грн. (нуль гривень 14 копійок) за одну акцію.

7.1. Затвердити рішення здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства “ Мамалигівський гіпсовий завод” існуючої номінальної вартості 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) кожна акція в кількості 86 000 000 (вісімдесят шість мільйонів) штук. 

7.2. Визначити, що учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства “Мамалигівський гіпсовий завод” є акціонери Товариства – особи, зазначені в переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства “ Мамалигівський гіпсовий завод”, складеному станом на дату прийняття рішень про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій Товариства, а саме 20 липня 2016 року, без залучення інших інвесторів.

7.3. Оформити рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товаристваМамалигівський гіпсовий заводокремим додатком, що є невід’ємною частиною Протоколупозачергових загальних зборів акціонерів.

8. Затвердити рішення про визначення  Правління Приватного акціонерного товаристваМамалигівський гіпсовий завод уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андерайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9. Затвердити рішення про визначення уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження щодо проведення дій із забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проведення дій щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій Голову Правління Приватного акціонерного товариства “Мамалигівський гіпсовий завод” Кроншевського Ігоря Миколайовича; Першого заступника Голови Правлiння Приватного акціонерного товариства Мамалигівський гіпсовий завод” Бату Тойгун.

Наглядова рада.