Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Кроншевський Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

05383276

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Чернівецька, Новоселицький, 60364, с. Мамалига, Ленiна, 53

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

03733 50275 03733 50941

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

info@mgz.cv.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 80

 

27.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.mgz.cv.ua

в мережі Інтернет

27.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Товариство рейтингову оцiнку не проводило у зв"язку з вiдсутнiстю державної частки та вiдсутнiстю монопольного та стратегiчного становища на ринку. Викуп власних акцiй товариство не проводило у звiтному перiодi. Особлива iнформацiя не виникала у звiтному перiодi. Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери окрiм простих iменних акцiй. Бланкiв iнших цiнних паперiв окрiм простих iменних акцiй товаритсво не замовляло.Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймалось.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї , iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтi не розкривається, оскiльки товариство не пiдпадає пiд вимоги обов'язкового розкриття. Сертифiкати акцiй вилучено з обiгу в зв'язку з переходом на бездокументарну форму випуску акцiй. Засновником товариства був ФДМУ, який на 31.12.2011р. акцiями товариства не володiв.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

60364

3.1.5. Область, район

Чернівецька, Новоселицький

3.1.6. Населений пункт

с. Мамалига

3.1.7. Вулиця, будинок

Ленiна, 53

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

10331050007000057

3.2.2. Дата державної реєстрації

25.10.2010

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Новоселицьким виконавчим комiтетом районної ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10010300.50

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10010300.50

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26001177565

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI

 

3.3.5. МФО банку

 

380805

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26008177568

 

 

3.4. Основні види діяльності

14.12.0

Добуваня та подрiбнення вапняку та гiпсового каменю, ангiдриту, крейди та доломiту (якi використовують для виробництва вапна та цементу)

0

д/н

0

д/н

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

372

20.10.1995

Державний комiтет по геологiї i використанню ресурсiв

20.10.2015

Опис

д/н

 

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

3484

29.10.2004

Державний комiтет природних ресурсiв

29.10.2021

Опис

д/н

 

Будiвельна дiяльнiсть

307575

27.07.2007

Чернiвецька ОДА

02.03.2012

Опис

д/н

 

Надання послуг: внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами; мiжнароднi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами.

562888

05.10.2010

Мiнiстерство транспорту та зв'язку

необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiїї - необмежений

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"Укрбудматерiали"

м.Київ, вул. Артема, 73

Опис

корпорацiя

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 121 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 Фонд оплати працi: 3900,0 тис. грн.Вiдмiчається незначне зменшення ФОП у порiвняннi з минулим звiтним перiодом.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Анатiй Iван Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "МГЗ", головний iнженер

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Новоселицький центр зайнятостi, головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кроншевський Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

IФ "Кiнто" директор

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Перший заступник голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бату Тойгун

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор Somegroup/Україна

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ МГЗ, нач.комерцiйного вiддiлу

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає Виконує функцiї згiдно до вимог статуту товариства , виконує рiшеня загальних зборiв товариства.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балдудак Мехмет Нафi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1940

6.1.5. Освіта**

с/спец

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

40

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор, голова радиАТ, президент компанiї АТ "Мадiнсан Иаденджiлiк Сан. Ве Тiджарет А.Ш." (Туреччина)

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немаєЗдiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кая Хайдар

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1939

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правлiння компанiї "АБС Алчи ве Блоу Санаї А.Ш." (Туреччина)

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немаєЗдiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гюрбуза Умiт

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

генеральний дирктор ТзОВ "АБС ГIПС"

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає. Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує. Представник ТзОВ "АБС ГIПС"Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онур Метiн

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний координатор АТ"АБС Алчи ве Блоу Санаї А.Ш." (Туреччина)

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає.Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Едiбе Невра Хатiпоглу

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння АТ "АБС Алчи ве Блок Санаї А.Ш."

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немає.Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв акцiонерiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Озйонюм Тайфун

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний директор "АБС Алче ве Блок Сенаї А.Ш."

6.1.8. Опис

Непогашених судимостей немаєГолова ревiзiйної комiсiї здiйснює координацiю роботи ревiзiйної комiсiї по контролю за дотриманням фiнансової дисциплiни у товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та статуту товариства. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв не отримує.Посадова особа згоди на розкриття паспортних данних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТзОВ "АВС Гiпс"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

33603617

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6.1.8. Опис

Член Наглядової ради ТзОВ "АВС Гiпс". Призначено загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" вiд 17/12/2007р. Представником акцiонера Юридичної особи ТзОВ "АВС Гiпс", яке володiє 95,42% акцiй товариства є Гюрбуза Умiт. Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Член Правлiння

Анатiй Iван Олександрович

 

01.01.1900

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Кошмарюк Анжелiка Василiвна

 

01.01.1900

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Правлiння

Кроншевський Iгор Миколайович

 

20.11.1996

8774622

4.38280000000

8774622

0

0

0

Перший заступник голови правлiння

Бату Тойгун

 

01.01.1900

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Правлiння

Абрамчук Сергiй Парфирiйович

 

01.01.1900

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Балдудак Мехмет Нафi

 

08.08.2007

1

0.00000050000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Кая Хайдар

 

08.08.2007

1

0.00000050000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Гюрбуза Умiт

 

27.06.2007

191040600

95.42200000000

191040600

0

0

0

Член Наглядової ради

Онур Метiн

 

29.08.2007

1

0.00000050000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Едiбе Невра Хатiпоглу

 

 

1

0.00000050000

1

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Озйонюм Тайфун

 

 

1

0.00000050000

1

0

0

0

Член спостережної ради

ТзОВ "АВС Гiпс"

33603617

27.06.2007

191040600

95.42000000000

191040600

0

0

0

Усього

199815227

99.80000000000

199815227

0

0

0

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТзОВ "АБС Гiпс"

33603617

01001 М.Київ . Київ Хрещатик 12а

27.06.2007

191040600

95.42000000000

191040600

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

191040600

95.42200000000

191040600

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2011

Кворум зборів**

99.990000000000

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк 2. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2010 рiк 3. Прийняття рiшення по результатах розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї. Всi питання порядку денного розглянутi. По питанням порядку денного прийнятi позитивнi рiшення.

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АФ "Аудит-сервiс-Чернiвцi"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22841409

Місцезнаходження

58018 Чернівецька . м. Чернiвцi Комарова, 16/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1444

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

03722 45610

Факс

д/н

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 М.Київ . Київ Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 №623427

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.05.2008

Міжміський код та телефон

044 5854240

Факс

044 5854241

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2010

11/24/10

Чернiвецьке ТУ ДКЦПФР

UA2500121007

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.050

200206010

10010300.500

100.000000000000

Опис

акцiї товариства для продажу на бiржв не виставлялися за звiтний перiод

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПрАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" засноване вiдповiдно до рiшення учасникiв про здiйснення реорганiзацiї ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" шляхом перетворення його у Приватне акцiонерне товариство "Мамалигiвський гiпсовий завод" та є правонаступником усiх прав та обовязкiв ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" Нова редакцiя статуту затвердженя загальними зборами акцiонерiв та зареєстрована державним реєстратором 25.10.2010р. ВАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" засновано згiдно рiшення регiонального вiддiлення фонду державного майна України в Чернiвецькiй областi вiд 30.08.1994 р. № 318 шляхом перетворення державного пiдприємства "Мамалигiвський гiпсовий завод" у вiдкрите акцiонерне товариство i та зареєстровано Новоселицькою районною адмiнiстрацiєю 10.10.1995 року.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна страктура товариства складається з основних та допомiжних цехiв. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв намає.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

не поступало

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно мiжнародних стандартiв. Амортизацiя на основнi засоби розраховується щоквартально згiдно коефiцiєнтiв по кожнiй групi основних засобiв. Оцiнка вартостi запасiв проводиться щомiсячно пiсля проведення бухгалтерських звiтiв по статтях.

Текст аудиторського висновку

Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського та податкового облiку. Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi. Показники статей рiчного бухгалтерського балансу Товариства станом на 31.12.2011р. вiдповiдають даним синтетичного облiку та iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан, їх достовiрнiсть та повнота може бути пiдтверджена. Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно.Виконанi аудиторськi процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2011р. Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Мамалигiвський гiпсовий завод" вiдображає правдиву i неупереджену по усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2011 р., а також результатiв його дiяльностi i руху грошових потокiв за 2011 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та аудиту.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом продукцiї, яку виробляє товариство є пепероблене гiпсове камiння. Робота пiдприємства специфiчна i залежить вiд сезонних змiн.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Суттєвi придбання за 2001-2007р.р. : екскаватор (980 714 грн.), технологiчна лiнiя ДСУ -2 (623 668 грн.), газифiкацiя гiпсоварних котлiв (107960 грн.), автомашина КРАЗ (186 879грн.), ваги залiзничнi (227 441 грн.), автомобiль легковий (135551грн.), гусеничний екскаватор (892166 грн.) i т.д. Продано автомобiль ВАЗ -09 (34028 грн.) За 2008р. придбанi: Технологiчна лiнiя по виробництву гiпсових сумiшей - 14 601,91 тис.грн. Легковий автомобiль Cadoli Kombi - 123,83тис.грн. Комп'ютерна технiка - 144,36 тис.грн. Обладнання для лабораторiї - 69,84 тис.грн. Апаратно-програмний комплекс - 49,84 тис.грн. Комплеки вiдоекамер - 41,74 тис.грн. Погрузчик ТОТАх 2656L - 353,88 тис.грн. Двi земельнi дiлянки - 1040,69 тис.грн. За 2008р.вiдчуженi: Автомашина САЗ -3503 - 1 тис.грн. ИФА-50 - 1,9 тис.грн. Погрузчик - 80 тис.грн.ГАЗ-52 - 4,5 тис.грн. Придбано активiв у 2009р. на загальну суму 9872 тис. грн.., вибуло на суму 129 тис. грн.. У 2011 роцi надiйшло необоротних активiв на суму 14643,0 тис.грн., вiдчужено - на суму 446,0 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби знаходяться за адресою товариства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Фiнансово економiчний стан пiдприємства залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, недосконалого податкового законодавства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному роцi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному роцi не було.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планується покращення фiнансового стану шляхом виробництва конкурентоспроможної продукцiї та її продаж на зовнiшнiх ринках.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

немає

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

немає

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

40271.000

54372.000

0.000

0.000

40271.000

54372.000

будівлі та споруди

9984.000

1010.000

0.000

0.000

9984.000

1010.000

машини та обладнання

25774.000

39940.000

0.000

0.000

25774.000

39940.000

транспортні засоби

3020.000

2826.000

0.000

0.000

3020.000

2826.000

інші

1493.000

1496.000

0.000

0.000

1493.000

1496.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

40271.000

54372.000

0.000

0.000

40271.000

54372.000

Опис

Збiльшення вартостi основних засобiв за залишковою вартiстю пояснюється тим, що пiдприємство здiйснювало придбання основних засобiв у звiтному перiодi. Коефiцiєнт зносу становить 0,33

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

18465.000

20287.000

Статутний капітал (тис. грн.)

10010.000

10010.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10010.000

10010.000

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 8455 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 8455 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10277 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10277 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

788.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

22424.000

X

X

Інші зобов'язання

X

13162.000

X

X

Усього зобов'язань

X

36374.000

X

X

Опис:

д/н


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

2

1

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

X

 

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): обрання або вiдкликання членiв правлiння

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): iнше:

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

 

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 11.08.1995 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року задовiльний

 

 

 

 

 

 

Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАМАЛИГIВСЬКИЙ ГIПСОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

05383276

Територія

 

за КОАТУУ

7323084301

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за КОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Добуваня та подрiбнення вапняку та гiпсового каменю, ангiдриту, крейди та доломiту (якi використовують для виробництва вапна та цементу)

за КВЕД

14.12.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

Чернiвецька обл., Новоселицький р-н, с.Мамалига

Середня кількість працівників

121

 

Баланс станом на 31.12.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

12

15

- первісна вартість

011

25

29

- накопичена амортизація

012

( 13 )

( 14 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

6996

1337

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

25669

36491

- первісна вартість

031

40271

54372

- знос

032

( 14602 )

( 17881 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

1135

2788

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

33812

40631

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2357

2860

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

1969

2654

Товари

140

15

41

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5202

4029

- первісна вартість

161

5233

4060

- резерв сумнівних боргів

162

( 31 )

( 31 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

3910

1755

- за виданими авансами

180

461

311

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

18

11

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

106

522

- у т.ч. в касі

231

1

0

- в іноземній валюті

240

1016

89

Інші оборотні активи

250

249

247

Усього за розділом II

260

15303

12519

III. Витрати майбутніх періодів

270

6172

1689

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

55287

54839

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10010

10010

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3660

3660

Резервний капітал

340

6617

6617

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0

-1822

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

20287

18465

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11219

12865

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

674

79

- з бюджетом

550

595

788

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

81

- з оплати праці

580

0

136

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

22512

22425

Усього за розділом IV

620

35000

36374

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

55287

54839

 

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I. М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

31390

27049

Податок на додану вартість

015

4367

3428

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

27023

23621

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 21003 )

( 21543 )

Валовий:

- прибуток

050

6020

2078

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

213

2949

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 5030 )

( 3864 )

Витрати на збут

080

( 1275 )

( 2700 )

Інші операційні витрати

090

( 1902 )

( 1329 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 1974 )

( 2866 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

2866

Інші доходи

130

244

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 92 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 1822 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 1822 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 1822 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

16815

16388

Витрати на оплату праці

240

3934

3991

Відрахування на соціальні заходи

250

1519

1542

Амортизація

260

2726

5028

Інші операційни витрати

270

2179

3050

Разом

280

27173

29999

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

200206010

200206010

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

200206010

 200206010

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.00910000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.00910000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Середньорiчна кiлькiсть акцiй у звiтному та попередньому перiодi - 200206010 шт.

Керівник

Кроншевський I. М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

31889

27177

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

79

674

Повернення авансів

030

233

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

17

44

Бюджету податку на додану вартість

040

106

1249

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

43

26

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

3901

7316

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 24007 )

( 19136 )

Авансів

095

( 311 )

( 461 )

Повернення авансів

100

( 0 )

( 0 )

Працівникам

105

( 3055 )

( 3635 )

Витрат на відрядження

110

( 39 )

( 41 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 901 )

( 860 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 333 )

( 390 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1584 )

( 1829 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 3411 )

( 2623 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 2008 )

( 6259 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

619

1252

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

619

1252

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

2144

1175

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 3274 )

( 3555 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-1130

-2380

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-1130

-2380

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

2090

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 130 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

1960

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

1960

Чистий рух коштів за звітній період

400

-511

832

Залишок коштів на початок року

410

1122

290

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

611

1122

 

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I. М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


Звіт про власний капітал
за 2011 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10010

0

0

3660

6617

-6754

0

0

13533

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

6754

0

0

6754

Скоригований залишок на початок року

050

10010

0

0

3660

6617

0

0

0

20287

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-1822

0

0

-1822

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-1822

0

0

-1822

Залишок на кінець року

300

10010

0

0

3660

6617

-1822

0

0

18465

 

Примітки

д/н

Керівник

Кроншевський I. М.

Головний бухгалтер

Кошмарюк А.В.


Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість